Regulamin Aplikacji Vooom z 7.11.2019

REGULAMIN

Platformy multimodalnej Vooom wraz z systemem łączenia kont operatorów.

z dnia 7.11.2019 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy multimodalnej Vooom wraz z systemem łączenia kont operatorów.
 2. Regulamin Vooom wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.vooom.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Vooom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Korzystanie z Platformy multimodalnej Vooom jest dobrowolne, wymagające posiadania przez Klienta aktywnego konta.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Vooom – należy przez to rozumieć VOOOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 9, 02-607 Warszawa, KRS 0000780959, NIP: 5213862774, REGON: 383050863, kapitał zakładowy: 16 700 PLN
 2. Kliencie – należy go rozumieć jako uczestnika Platformy multimodalnej Vooom, który zaakceptował Regulamin. Dane osobowe Klientów są przetwarzane oraz udostępniane w celu wykonywania Umowy oraz zgodnie z wyrażonymi zgodami.
 3. Aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację mobilną, umożliwiającą korzystanie z Platformy multimodalnej Vooom, dostępną na urządzeniach z systemem IOS (system 11 lub nowszy) oraz Android (system 5.0 lub nowszy).
 4. Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto Klienta niezbędne do prawidłowej obsługi Aplikacji oraz korzystania z przedmiotowych usług (a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu).
 5. Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Vooom usługę, zapewniającą Klientom całodobowy kontakt poprzez:

a) infolinię pod nr 22 251 15 44,

b) pocztę elektroniczną pod adresem support@vooom.pl,

c) a także w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Vooom.

Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.vooom.pl.

 1. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek polegający na uniemożliwieniu korzystania z Aplikacji w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Bonie – należy przez to rozumieć oferowany przez Vooom bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Vooom i jest ona bezzwrotna.
 3. Operatorze – należy przez to rozumieć firmy oferujące usługi w ramach Aplikacji zgodnie z wyborem na Koncie.
 4. Sofcie - należy przez to rozumieć aplikację mobilną Operatora, z którą Klient może się łączyć przez Aplikację.
 5. Synchronizacji Konta - należy przez to rozumieć synchronizowanie Konta z Softami, umożliwiając tym samym na korzystanie z usług świadczonych przez Operatorów wskazanych na stronie www.vooom.pl/operatorzy-regulaminy
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Aplikacji, w szczególności zakres praw i obowiązków Klientów.
 7. Regulaminach podmiotów trzecich – należy przez to rozumieć regulaminy podmiotów trzecich, współpracujących z Vooom w ramach aplikacji, dostępne na stronie www.vooom.pl/operatorzy-regulaminy. Korzystanie przez Klienta z usług objętych takowymi regulaminami możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Klient akceptuje Regulamin podmiotu trzeciego.
 8. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez Vooom stronę www.vooom.pl zawierającą niezbędne informacje, umożliwiające korzystanie z Aplikacji.
 9. Umowie – stosunek umowny zawarty pomiędzy Klientem i Vooom, nawiązany poprzez przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu. Nieprzyjęcie niniejszego Regulaminu (oraz zainstalowanie Aplikacji) oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do usług oraz korzystania z nich.
 10. Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

III. Zasady ogólne korzystania z Vooom

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest:

a) utworzenie bezpłatnego Konta przez Klienta (związane z podaniem przez Klienta wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz wyborem metody płatności),

b) akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

c) dodatkowo, celem korzystania przez Klienta z wybranych przez siebie usług (świadczonych przez konkretnego Operatora), zobowiązany jest on Zsynchronizować Konto, zgodnie z zasadami konkretnego Softu (szczegółowe warunki korzystania z Softu zostały opisane w Regulaminach podmiotów trzecich).

 1. Klient:

a) może być posiadaczem tylko jednego Konta,

b) nie jest uprawniony do użyczenia lub odsprzedaży Konta osobom trzecim,

c) ma prawo korzystać z usług dostępnych na Koncie wyłącznie osobiście.

 1. Jeśli Klient nie skorzysta z wybranej przez siebie usługi, procedura anulowania (przez Klienta lub automatyczna) oraz ewentualne konsekwencje braku wykorzystania i anulowania usługi uregulowane są Regulaminami Operatorów udostępniających anulowaną usługę.
 2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki określone przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, a w szczególności używać Aplikacji w sposób nienaruszający praw osób trzecich, Operatorów lub Vooom.
 3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed założeniem Konta do przekazania Vooom pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przyjęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Dostęp małoletnich do niektórych usług może być ograniczony.
 4. Klient zobowiązany jest do zmiany podanych podczas zakładania Konta danych, jeśli te uległy zmianie.
 5. Klientowi zabronione jest w szczególności:

a) podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd w zakresie osoby Klienta i posiadanych przez Klienta uprawnień,

b) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

c) wykorzystywanie aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w zakresie naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu,

 1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Vooom (choćby poprzez BOK) o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenie przepisów Regulaminu.

IV. Opłaty

 1. Założenie oraz utrzymanie konta jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z usług w ramach Aplikacji jest odpłatne, zgodnie z opłatami wskazanymi przez Operatorów świadczących usługi.
 3. Vooom zastrzega sobie prawo odliczenia wartości Bonu lub wstrzymania korzyści uzyskanych poprzez wykorzystanie Bonu, jeśli użycie Bonu było wynikiem błędu, oszustwa lub jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 4. Przy korzystaniu z konkretnej usługi w ramach Aplikacji, Klientowi zostaną wskazane orientacyjne ceny skorzystania z tejże usługi. Klient powinien każdorazowo zweryfikować cenę usługi u Operatora ją świadczącego (na stronie Operatora/Regulaminie podmiotów trzecich). Klient jest świadom możliwej rozbieżności pomiędzy ceną orientacyjną a ceną końcową skorzystania z usługi.
 5. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż mimo braku opłat ze strony Vooom w razie odstąpienia od skorzystania z wybranej usługi, Klient może być obciążony kosztami Operatorów (zgodnie z regulaminami Operatorów).
 6. Likwidacja Konta w sytuacjach innych niż przy odstąpieniu od Umowy co do zasady nie jest związana ze zwrotem środków znajdujących się na Koncie Klienta, chyba że co innego wynika z przepisów prawa w konkretnym przypadku.

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

 1. Vooom nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (szczególnie za brak dostępu Klienta do Internetu lub brak kompatybilności Aplikacji z urządzeniem Klienta).
 2. Klient jest świadomy, że:

a) przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług,

b) usługi nie są świadczone przez Vooom tylko przez Operatorów będących podmiotami niezwiązanymi organizacyjnie z Vooom,

c) wszelkie ubezpieczenia (m.in. OC oraz AC) związane z korzystaniem z usług objętych takowymi, są zapewniane przez Operatorów, którzy są podmiotami uprawnionymi w tym zakresie, zgodnie z regulacjami Operatorów,

d) mogą wystąpić przejściowe, niezależne od Vooom utrudnienia w korzystaniu z danej usługi świadczonej przez Operatora, co może skutkować brakiem możliwości skorzystania z wybranej przez Klienta usługi,

e) ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem z Aplikacji (w tym usług Operatorów) wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu lub Regulaminów Operatorów,

f) korzystanie z usług w ramach korzystania z Aplikacji może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

 1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania konta Klienta.
 2. Vooom zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania Konta Klienta, szczególnie w przypadkach wskazanych w części III ust. 7 powyżej,

b) tymczasowego zawieszenia uprawnienia Klienta do korzystania z Konta jeśli posiada uzasadnione podejrzenia naruszenia przez Klienta przesłanek wskazanych w części III ust. 7 powyżej, do czasu wyjaśnienia sprawy,

c) podjęcia działań prowadzących do naprawienia poniesionych przez Vooom strat powstałych ze względu na przypadki wskazane w części III ust. 7 powyżej.

VI. Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Platformy multimodalnej Vooom jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych.
 2. Rejestrację można zrealizować poprzez:

a) Aplikację

 1. Podczas procesu rejestracji wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 2. Informacje wpisane do formularza muszą być danymi identyfikującymi Klienta i być zgodne z prawdą.
 3. Wymagane jest podanie następujących danych, w tym Danych osobowych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu e-mail,

c) pozostałe dane są udostępnione Vooom dobrowolnie i nie są wymagane do prowadzenia Konta.

 1. Celem skorzystania z usług świadczonych przez niektórych Operatorów, Klient może być zobowiązany do podania innych danych w Softach, zgodnie z Regulaminami podmiotów trzecich.
 2. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe mogą być usunięte.
 3. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji, Klient musi być zalogowany.
 4. Klient zawsze ma prawo zmiany hasła.
 5. Klient zobowiązany jest dołożyć starań w zakresie nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim.

VII. Dane osobowe

Vooom niniejszym oświadcza, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane celem zawarcia i wykonania Umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, w tym usług na podstawie art. 6 ust. 1b, 1c oraz 1f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Vooom, w szczególności celem wykonania umowy, obronie praw, promocji Aplikacji, prowadzeniu statystyk oraz archiwizacji, co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu Vooom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Dodatkowo, po wyrażeniu zgody przez Klienta (w szczególności poprzez zaznaczenie opcjonalnego pola podczas obsługi Konta), dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Vooom, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia Umowy, a tym samym korzystania z Aplikacji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do założenia Konta będzie uniemożliwiało założenie takowego Konta.
 4. Klient posiada prawo:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Vooom nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu, tym, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.)

Sprzeciw może Pani/Pan wnieść pisząc na dane BOK;

 1. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników Vooom w szczególności z bezpośrednią obsługą Klienta, dostawców usług Vooom (technicznych, marketingowych, archiwizacyjnych) oraz Operatorów w przypadku korzystania z usług przez nich oferowanych (jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji takiej usługi).
 2. Vooom danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych (na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), co wynika z faktu, że dane Klienta mogą trafić na serwery dostawców aplikacji, oprogramowania i usług IT, znajdujących się w USA.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia zgody (w zakresie w jakim zgoda została udzielona) lub przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

VIII. Reklamacje

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BOK.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Vooom zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Klienta, Vooom pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, Vooom prosi każdorazowo o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Vooom.
 6. Vooom rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Vooom dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Vooom poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.
 8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Vooom w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Vooom. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.
 11. Klient może:

a) skierować odwołanie od decyzji Vooom bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,

b) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Vooom, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie do BOK oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy wedle obowiązujących przepisów, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli usługa została wykonana. Klient niniejszym oświadcza, że został poinformowany, że po skorzystaniu z usługi traci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Konta.

X. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

 1. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć poprzez przesłanie do BOK stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Vooom. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Vooom Konta Klienta. Rozwiązanie umowy skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Konta.

XI. Zmiana regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn (takich jak choćby zmiana przepisów prawa lub działalność Operatorów) Vooom zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie funkcjonalności Aplikacji, usług i zasad korzystania z tychże oraz charakterystyki istniejących funkcjonalności Aplikacji.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila oraz komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Aplikacji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej zakładce Aplikacji oraz na Stronie internetowej.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Klient nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na Stronie internetowej. Klient ma prawo:

a) odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać do BOK,

b) żądać usunięcia jego Konta.

 1. Vooom zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Aplikacji. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Klienci zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

XII. Aplikacja Mobilna Vooom

 1. Aplikacja Mobilna Vooom jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.
 2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.
 3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Vooom jest możliwe bez rejestracji jedynie celem przeglądania dostępnych w Aplikacji ofert i możliwości tej Aplikacji. Dla skorzystania z usług Aplikacji, wymagana jest rejestracja na Konto. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Vooom znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Vooom.

XIII. Prawa własności intelektualnej.

 1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Aplikacji, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych lub słownych, a także stosowanych unikalnych rozwiązań podlegają ochronie prawnej i przysługują Vooom lub podmiotom uprawnionym.
 2. Utworzenie Konta lub korzystanie z Aplikacji nie uprawnia Klienta do roszczenia sobie jakichkolwiek uprawnień związanych z prawami własności intelektualnych, w których mowa w ust. 1 powyżej. Wszelkie prawa, których nie przyznano wyraźnie w niniejszym Regulaminie, pozostają zastrzeżone dla Vooom lub podmiotów uprawnionych.
 3. Pod warunkiem przestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu, Vooom przyznaje Klientowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną i nieprzenoszalną licencję bez prawa udzielania dalszych licencji, na:

a) uzyskiwanie dostępu do Aplikacji oraz korzystanie z nich na własnym urządzeniu w celach korzystania z usługi,

b) uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z wszelkich treści, informacji oraz powiązanych z usługami materiałów.

 1. Klient może korzystać z przysługujących mu uprawnień wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z:

a) oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się pojazdami na minuty,

b) posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

 1. Vooom zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz usług w ramach Aplikacji jest prawo polskie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.
 5. Klient ma prawo dochodzenia swoich praw wynikających z zawartej Umowy lub korzystania z aplikacji zarówno drogą polubowną jak i przed właściwymi polskimi sądami powszechnymi.