Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Vooom Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

z dnia 30.01.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.vooom.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać także w biurze Vooom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

Usługodawcy lub VOOOM - należy przez to rozumieć VOOOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, KRS 0000780959, NIP: 5213862774, REGON: 383050863, kapitał zakładowy: 16 700 PLN, będąca usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.).

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usługi.

Usłudze - należy przez to rozumieć wysyłkę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji, w tym informacji handlowych, dotyczących Vooom lub związanych tematycznie z prowadzoną przez Vooom działalnością.

Usługobiorcy - należy przez to rozumieć osoby, które wprowadziły do zamieszczonego na stronie vooom.pl formularza swój adres e-mail i przesłały go do VOOOM poprzez kliknięcie na formularzu pola „Wyślij”.

Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Informacje dotyczące zasad i sposobu przetwarzania przez Vooom Danych Osobowych Klientów, przysługujących w związku z tym uprawnień oraz sposobu ich wykonywania, zamieszczone są pod adresem https://vooom.pl/rodo oraz można je uzyskać w biurze VOOOM.

III. Zasady świadczenia Usługi

 1. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od VOOOM, za co uważa się przesłanie adresy e-mail przez formularz dostępny na stronie vooom.pl w zakładce Home.
 2. Usługa dostępne jest nieodpłatnie.
 3. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji na temat VOOOM, świadczonych przez VOOOM usług lub informacji powiązanych tematycznie z działalnością VOOOM.
 4. Wysyłka informacji handlowej realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu. O terminach wysyłki decyduje VOOOM.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania adresu e-mail, do którego nie przysługują mu prawa do nim dysponowania.

IV. Warunki korzystania z usługi i zasady odpowiedzialności

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usługi jest posiadanie adresu e-mail, aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz urządzenia z dostępem do Internetu.
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

V. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje w chwili wpisania w formularzu na stronie https://vooom.pl/ w zakładce Home adresu e-mail Usługobiorcy i kliknięcia wyślij.
 2. Zawarcie umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

VI. Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy VOOOM nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres support@vooom.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Usługobiorcy zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. VOOOM rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, VOOOM powiadomi w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację i informacja, o której mowa w ust. 3, wysyłana będzie na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

VII. Zmiana regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub zmiana zakresu działalności VOOOM) VOOOM zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila z co najmniej 14 -dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo na stronie vooom.pl.
 3. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Klienta, jeśli Klient nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu i jego treści.

VIII. Przepisy końcowe

 1. Usługobiorca nie nabywa prawa autorskich ani licencji do treści zawartych w informacjach otrzymywanych w ramach Umowy.
 2. Klient ma prawo dochodzenia swoich praw wynikających z zawartej Umowy lub korzystania z aplikacji zarówno drogą polubowną jak i przed właściwymi polskimi sądami powszechnymi.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.