Regulamin Aplikacji Vooom

REGULAMIN

Platformy multimodalnej Vooom wraz z systemem łączenia kont operatorów.

z dnia 1.12.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady i warunki korzystania z Platformy multimodalnej Vooom wraz z systemem łączenia kont operatorów.
 2. Regulamin Vooom wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.vooom.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Vooom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Korzystanie z Platformy multimodalnej Vooom jest dobrowolne, wymagające posiadania przez Klienta aktywnego konta.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Vooom – należy przez to rozumieć VOOOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, KRS 0000780959, NIP: 5213862774, REGON: 383050863, kapitał zakładowy: 16 700 PLN
 2. Kliencie – należy go rozumieć jako użytkownika Platformy multimodalnej Vooom, który zaakceptował Regulamin i posiada Konto.
 3. Aplikacji Vooom – należy przez to rozumieć aplikację mobilną Vooom, umożliwiającą korzystanie z Platformy multimodalnej Vooom, dostępną na urządzeniach z systemem IOS (system 11 lub nowszy) oraz Android (system 5.0 lub nowszy).
 4. Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto Klienta niezbędne do korzystania z Aplikacji Vooom, które zarejestrować można zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Vooom usługę, zapewniającą Klientom całodobowy kontakt:

a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem support@vooom.pl,

b) poprzez infolinię pod nr 22 251 15 44.

a także obsługę w biurze w godzinach 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w siedzibie Vooom. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.vooom.pl.

 1. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek polegający na uniemożliwieniu korzystania z Aplikacji Vooom w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Operatorach – należy przez to rozumieć firmy, z których usług można skorzystać poprzez Aplikację Vooom zgodnie z wyborem na Koncie.
 3. Aplikacji Operatora - należy przez to rozumieć aplikację mobilną Operatora. Aplikacja Vooom nie jest tożsama z Aplikacjami Operatorów i umożliwia skorzystanie częściowo z innych funkcjonalność i usług niż Aplikacje Operatorów Celem Aplikacji Vooom jest ułatwienie szybkiego i sprawnego poruszania się poprzez możliwość korzystania z usług różnych Operatorów w ramach jednej aplikacji, minimalizując konieczność używania Aplikacji Operatów.
 4. Synchronizacja Konta - należy przez to rozumieć podłączenie do Konta przez Klienta, kont jakie posiada on u Operatorów, na skutek czego możliwe staje się korzystanie przez niego poprzez Aplikację Vooom z usług świadczonych przez takich Operatorów, w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. Synchronizacja konta nie powoduje przeniesienia ani skopiowania wszystkich danych z kont Operatorów, a jedynie umożliwienie skorzystania z podstawowych usług przez nich oferowanych.
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Aplikacji Vooom, w szczególności zakres praw i obowiązków Klientów.
 6. Regulaminach Operatorów – należy przez to rozumieć regulaminy Operatorów, z których usług można korzystać poprzez Aplikację Vooom, do których odesłania zamieszczone są m.in. na stronie www.vooom.pl/operatorzy-regulaminy. Klient uprawniony jest do korzystania z usług Operatorów wyłącznie w przypadku, gdy Klient akceptuje regulamin danego Operatora i go przestrzega.
 7. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez Vooom stronę www.vooom.pl zawierającą niezbędne informacje, umożliwiające korzystanie z Aplikacji Vooom.
 8. Umowie – jest to stosunek umowny zawarty pomiędzy Klientem i Vooom, nawiązany poprzez przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu (oraz zainstalowanie Aplikacji Vooom) oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do usług Operatorów oraz korzystania z nich za pośrednictwem Aplikacji Vooom, co nie wyklucza z korzystania ich za pośrednictwem Aplikacji Operatorów. Na podstawie zawartej Umowy, Vooom udostępnia Klientowi rozwiązanie teleinformatyczne, za pośrednictwem którego Klient działając na własną rzecz i we własnym imieniu, może łączyć się z rozwiązaniami teleinformatycznymi Operatorów, w zakresie których dokonał Synchronizacji Konta i korzystać z usług takich Operatorów w zakresie funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Vooom.
 9. Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Informacje dotyczące zasad i sposobu przetwarzania przez Vooom Danych Osobowych Klientów, przysługujących w związku z tym uprawnień oraz sposobu ich wykonywania, zamieszczone są w Polityce prywatności pod adresem https://vooom.pl/rodo, a także w Aplikacji Vooom w zakładce „Inf. o przetwarzaniu danych os.” oraz można je uzyskać w BOK.
 10. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy.
 11. Platformie multimodalnej Vooom – należy przez to rozumieć rozwiązanie teleinformatyczne umożliwiające skorzystanie z różnych form komunikacji poprzez jedną aplikację.

III. Zasady ogólne korzystania z Vooom

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest:

a) utworzenie bezpłatnego Konta przez Klienta (związane z podaniem przez Klienta wymaganych przy rejestracji danych osobowych),

b) akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

c) dodatkowo, celem korzystania przez Klienta z wybranych przez siebie usług (świadczonych przez konkretnego Operatora), wymagane jest Zsynchronizowanie Konta.

 1. Klient:

a) może być posiadaczem tylko jednego Konta (ograniczenie to nie dotyczy to Konta Pracownika),

b) nie jest uprawniony do użyczenia lub odsprzedaży Konta osobom trzecim,

c) ma prawo korzystać z usług dostępnych na Koncie wyłącznie osobiście.

 1. Jeśli Klient nie skorzysta z wybranej przez siebie usługi, procedura anulowania (przez Klienta lub automatyczna) oraz ewentualne konsekwencje braku wykorzystania i anulowania usługi uregulowane są Regulaminami Operatorów udostępniających anulowaną usługę.
 2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki określone przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, a w szczególności używać Aplikacji Vooom w sposób nienaruszający praw osób trzecich, Operatorów lub Vooom.
 3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed założeniem Konta do przekazania Vooom pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przyjęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Dostęp małoletnich do niektórych usług może być ograniczony.
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany podanych podczas zakładania Konta danych, jeśli te uległy zmianie.
 5. Klientowi zabronione jest w szczególności:

a) podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd w zakresie osoby Klienta i posiadanych przez Klienta uprawnień,

b) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

c) wykorzystywanie aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w zakresie naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu.

 1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Vooom (choćby poprzez BOK) o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenie przepisów Regulaminu.

IV. Opłaty

 1. Założenie oraz utrzymanie Konta jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z usług Operatorów poprzez Aplikację Vooom jest odpłatne na rzecz Operatorów, zgodnie z opłatami wskazanymi przez Operatorów świadczących usługi.
 3. Przy korzystaniu z konkretnej usługi Operatora za pośrednictwem Aplikacji Vooom, Klientowi zostaną wskazane wcześniej orientacyjne ceny skorzystania z tejże usługi. Klient powinien każdorazowo zweryfikować cenę usługi u Operatora ją świadczącego (może tego dokonać np. na stronie Operatora/Regulaminie Operatora lub w Aplikacji Operatora). Klient jest świadomy możliwej rozbieżności pomiędzy ceną orientacyjną a ceną końcową skorzystania z usługi.
 4. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż w razie odstąpienia od skorzystania z wybranej usługi, Klient może być obciążony przez danego Operatora kosztami (zgodnie z regulaminami Operatora).

V. Pakiety Mobilności

 1. W ramach Aplikacji Vooom może świadczyć swoim kontrahentom biznesowym (dalej: „Kontrahenci”) usługę, w ramach której VOOOM udostępnia odpłatnie Kontrahentom przysługujące mu od Operatorów uprawnienia na korzystanie z ich środków transportu za pośrednictwem Aplikacji (dalej: „Pakiety Mobilności”), które wykorzystywać mogą pracownicy lub osoby współpracujące z Kontrahentami (dalej łącznie: „Pracownicy”). W celu skorzystania z takich usług zainteresowany kontrahent powinien skontaktować się bezpośrednio z Vooom i zawrzeć z Vooom stosowną umowę o świadczenia usług w zakresie Pakietu Mobilności.
 2. W ramach aktywnej usługi Pakietu Mobilności, Pracownik może korzystać z środków transportu Operatorów za pośrednictwem Aplikacji, opłacając je ze swoich prywatnych środków, a następnie, do 5 dnia kolejnego miesiąca, uzyskując zwrot tych środków na swój rachunek bankowy, w ramach limitów kwotowych ustalonych dla danego Pakietu Mobilności przez Kontrahenta, który go dla Pracownika wykupił. Z chwilą dokonania zwrotu takich środków Pracownikowi przez Vooom, Vooom nabywa uprawnienie do zwrotu od Operatora wpłaconych przez Pracownika Operatorowi środków, których dotyczył taki zwrot, a które zostaną skompensowane z opłatami należnymi dla Operatora od Vooom z tytułu udostępnienia uprawnień na korzystanie z środków transportu za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Pracownik dla którego Kontrahent wykupił Pakiet Mobilności i przekazał Vooom dane niezbędne do założenia stosownego konta użytkownika Aplikacji (dalej: „Konto Pracownika”), otrzyma na wskazany przez Kontrahenta adres email Pracownika wiadomość powitalną. Pracownik otrzyma dostęp do tych usług w ramach Aplikacji po przejściu procedury aktywacji konta analogicznej do pozostałych Klientów, w tym po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niezbędnych regulaminów/klauzul informacyjnych oraz dodatkowo po podaniu nr polskiego konta bankowego do uzyskiwania zwrotów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Udostępniony Pracownikowi Pakiet Mobilności upoważnia Pracownika wyłącznie do osobistego korzystania z usług nim objętych.
 5. Pracownik w ramach Pakietu Mobilności ma prawo skorzystać wyłącznie z takiego zakresu usług jaki wynika z danego Pakietu Mobilności. Zakres usług objęty Pakietem Mobilności, w tym zakres Operatorów, ustalany jest między Kontrahentem a Vooom w zawartej pomiędzy nimi umowie, o której mowa w ust. 1 powyżej. O zakresie tym informuje Pracownika Kontrahent, który wykupił go dla Pracownika. Pracownik ma także prawo skontaktować się z Vooom w celu uzyskania takiej informacji.
 6. Zmiany w Pakiecie Mobilności wprowadzane mogą być na wniosek Kontrahenta na podstawie jego stosownych zleceń zaakceptowanych przez Vooom. Vooom poinformuje niezwłocznie Pracownika o wprowadzonych w Pakiecie Mobilności zmianach.
 7. Pracownik w przypadku chęci skorzystania z usług nie objętych Pakietem Mobilności lub po jego wykorzystaniu, ma prawo na własny koszt do dokupienia usług. W takim przypadku do takich usług nie ma zastosowania zapis ust. 2 powyżej dotyczący zwrotu wydatkowych środków, a mają do niego zastosowanie ogólne postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Klientów
 8. Vooom informuje, iż zakres usług obowiązujący w ramach Pakietu Mobilności oraz czas w jakim można z nich korzystać, uzależniony jest od zakresu usług wykupionych przez Kontrahenta. O zakresie tym informuje Pracownika Kontrahent, który wykupił go dla Pracownika. Pracownik ma prawo skontaktować się z Vooom celem weryfikacji statusu i zakresu swojego Pakietu Mobilności. Pozostały do wykorzystania limit w ramach Pakietu Mobilności Pracownik może każdorazowo sprawdzić w Aplikacji przed rozpoczęciem korzystania z usług danego Operatora.
 9. Pracownik przyjmuje do wiadomości, że limit Pakietu Mobilności może zostać zużyty w czasie korzystania z usługi danego Operatora. W takim przypadku zależenie od wybranej przez Kontrahenta opcji: (a) opłata poniesiona przez Pracownika za korzystanie z usług za pośrednictwem Aplikacji, w zakresie w jakim podczas takiego konkretnego korzystania dojdzie do przekroczenia limitu, zostanie mu zwrócona w ramach rozliczania kolejnego miesiąca i dostępnego w nim limitu lub (b) opłata poniesiona przez Pracownika za korzystanie z usług za pośrednictwem Aplikacji, w zakresie w jakim w trakcie takiego korzystania dojdzie do przekroczenia limitu, nie będzie mu zwracana, w zakresie całości usługi podczas której doszło do przekroczenia limitu. O wybranej w tym zakresie opcji informuje Pracownika Kontrahent, który wykupił dany Pakiet Mobilności dla Pracownika. Pracownik ma także prawo skontaktować się z Vooom w celu uzyskania takiej informacji.
 10. Administratorem danych osobowych Pracowników, które przetwarzane są przez Vooom w związku ze świadczeniem dotyczących ich usługi Pakietu Mobilności, jest Kontrahent, zaś Vooom przetwarza je na polecenie Kontrahenta na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 11. Z chwilą aktywowania przez Pracowników ich indywidualnych kont w Aplikacji (tj. pozwalających na prywatne korzystanie z Aplikacji niezależenie od Pakietu Mobilności), w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z takimi kontami, ich administratorem staje się VOOOM i moją do nich zastosowanie wszystkie zapisy niniejszego regulaminu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. W zakresie niepozostającym w sprzeczności z niniejszą części V Regulaminu, do Pracowników, którzy aktywowali Konto Pracownika, mają zastosowania pozostałe jego postanowienia dotyczące Klientów.

Va. Bilety komunikacji miejskiej (zbiorowej)

 1. Aplikacja Vooom umożliwia dokonanie za jej pośrednictwem zakupu od Vooom biletów komunikacji miejskiej (zbiorowej) uprawniającej do korzystania z usług takiego transportu świadczonych przez Operatorów (podmioty publiczne i prywatne), wskazanych stosownie w Aplikacji Vooom oraz na Stronie internetowej.
 2. Vooom nie świadczy usług, do których uprawniają nabywane poprzez Aplikację Vooom bilety, w związku z czym Vooom nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi świadczone przez Operatorów.
 3. Klient decydując się na zakup biletu uprawniającego do skorzystania z danych usług transportowych, powinien zapoznać się z regulaminem Operatora oferującego taką usługę. Brak zapoznania się z takim regulaminem lub jego akceptacji, pozostaje bez skutków prawnych dla umowy zakupu biletu od Vooom.
 4. Formy płatności za bilety:

a. w ramach Pakietu Mobilności (dotyczy wyłącznie osób posiadających taki pakiet) – opłata za zakup biletu pobierana jest z limitu Pakietu Mobilności, przy czym w przypadku gdy limit ten jest mniejszy od ceny wybranego biletu, nabycie biletu nie jest możliwe w ten sposób,

b. poza Pakietem Mobilności (dotyczy wszystkich Klientów) – opłata za zakup biletu uiszczania jest przez Klienta poprzez płatność online.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online, o których mowa w ust. 4 lit. b powyżej, jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN, wpłacony w całości).
 2. Dostępne formy płatności online, o których mowa w ust. 4 lit. b powyżej, to:

Karty płatnicze:

• Visa,

• Visa Electron,

• Mastercard,

• MasterCard Electronic,

• Maestro.

 1. Zakupiony przez Klienta bilet udostępniany jest mu wyłącznie w formie zapisu elektronicznego - stosownie do wybranej formy płatności- w ramach jego Konta lub jego Konta Pracownika w Aplikacji Vooom i zawiera on wszystkie niezbędne dane wymagane przez Operatora do skorzystania z usługi, której bilet ten dotyczy.
 2. W zależności od rodzaju biletu, w celu jego skutecznego nabycia Pracownik musi podać w Aplikacji Vooom następujące dane osobowe: nr telefonu przypisany do Konta w ramach którego nabywa bilet.
 3. Wskazane w ust. 6 dane przekazane zostaną podmiotowi od którego Vooom nabywa dane bilety, a następnie związanemu z nimi Operatorowi.
 4. Zakup biletu wymaga spełnianie się następujących warunków:

a. akceptacji niniejszego regulaminu,

b. wybrania formy płatności,

c. wyrażenia zgody na natychmiastowe wykonanie umowy sprzedaży biletu z równoczesnym potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości, że z chwilą aktywacji tego biletu (tj. z chwilą jego opłacenia) Klient traci prawo do odstąpienia od umowy jego nabycia – dotyczy tylko zakupu biletu/biletów przy wyborze płatności on-line,

d. kliknięcia przez Klienta przycisku „Kup i skasuj” i następuje po spełnieniu się ww. warunków z chwilą jego opłacenia.

 1. Bilet aktywuje się automatycznie z chwilą jego opłacenia.
 2. W czasie korzystania z środka transportu Operatora, do którego dany bilet uprawnia, na żądanie osób upoważnionych przez tego Operatora, należy okazać go im do kontroli. Okazanie takie powinno nastąpić poprzez wyświetlenie ekranu stosownej zakładki Aplikacji Vooom zawierającego zapis elektroniczny biletu. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak okazania takiego aktywowanego, może wiązać się wobec niego z negatywnymi konsekwencjami określonymi w regulaminie danego Operatora oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Ceny biletów wskazywane w Aplikacji Vooom są ich cenami końcowymi a nie orientacyjnymi i obowiązują one na dzień ich zakupu. Vooom na bieżąco aktualizuje te ceny w celu zachowania ich zgodności z cennikami Operatorów.
 4. W zakresie związanym ze sprzedażą biletów Vooom rozpoznaje reklamacje w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 5. W przypadku gdy Vooom zobowiązany będzie do zwrotu środków za dany zakup, ich zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zaproponowany przez Vooom, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności on-line za nabycie biletu, zamówienie to realizowane jest z chwilą uznania rachunku bankowego Vooom płatnością za to zamówienie.

VI. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

 1. Vooom nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (szczególnie za brak dostępu Klienta do Internetu lub brak kompatybilności urządzenia Klienta z Aplikacją Vooom).
 2. Klient jest świadomy, że: przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług,

a) usługi nie są świadczone przez Vooom tylko przez Operatorów będących podmiotami niezwiązanymi organizacyjnie, prawnie, finansowo z Vooom i to z Operatorami, a nie z Vooom, zawierana jest umowa na korzystanie z danej usługi, w szczególności w zakresie najmu pojazdów.

b) wszelkie ubezpieczenia (m.in. OC oraz AC) związane z korzystaniem z usług Operatorów, są zapewniane przez Operatorów, którzy są podmiotami uprawnionymi w tym zakresie, zgodnie z regulacjami Operatorów,

c) mogą wystąpić przejściowe, niezależne od Vooom utrudnienia w korzystaniu z danej usługi świadczonej przez Operatora, co może skutkować brakiem możliwości skorzystania z wybranej przez Klienta usługi,

d) ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem z Aplikacji Vooom (w tym usług Operatorów) wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu lub Regulaminów Operatorów,

e) to czy dany Operator wyraża zgodę na korzystanie z jego usług za pośrednictwem Aplikacji Vooom należy sprawdzić w regulaminie takiego Operatora,

f) korzystanie z usług w ramach korzystania z Aplikacji Vooom, może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. nie w celu zarobkowego przewozu towarów lub osób.

 1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Aplikacji Vooom zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami Regulaminu, a także warunkami regulaminu Operatora, z którego usług korzysta za jej pośrednictwem. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w regulaminie Operatora, Operator ten ma prawo do zablokowania konta Klienta u danego Operatora.
 2. Vooom zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania Konta Klienta, szczególnie w przypadkach wskazanych w części III ust. 7 powyżej,

b) tymczasowego zawieszenia uprawnienia Klienta do korzystania z Konta, jeśli posiada uzasadnione podejrzenia naruszenia przez Klienta przesłanek wskazanych w części III ust. 7 powyżej, do czasu wyjaśnienia sprawy,

c) podjęcia działań prowadzących do naprawienia poniesionych przez Vooom strat powstałych ze względu na przypadki wskazane w części III ust. 7 powyżej.

VII. Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Platformy multimodalnej Vooom jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych.
 2. Rejestrację można zrealizować poprzez Aplikację Vooom.
 3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Informacje wpisane do formularza muszą być danymi identyfikującymi Klienta i być zgodne z prawdą.
 5. Wymagane jest podanie następujących danych, w tym Danych osobowych:

a) adresu e-mail,

 1. Pozostałe Dane osobowe są udostępnione Vooom dobrowolnie i nie są wymagane do prowadzenia Konta.
 2. Celem skorzystania z usług świadczonych przez niektórych Operatorów, Klient może być zobowiązany do podania innych danych w Aplikacjach Operatorów, zgodnie z Regulaminami Operatorów.
 3. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe mogą być usunięte.
 4. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji, Klient musi być zalogowany.
 5. Klient zawsze ma prawo zmiany hasła.
 6. Klient zobowiązany jest dołożyć starań w zakresie nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 7. Aplikacja Vooom nie umożliwia rejestracji kont i ich weryfikacji u poszczególnych Operatorów. Aby skorzystać z pełnych możliwości Aplikacji Vooom konieczne jest wcześniejsze założenie i weryfikacja kont bezpośrednio u danych Operatów, stosownie, przez ich strony www lub aplikacje.

VIII. Reklamacje

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BOK.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Vooom zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Klienta, Vooom pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, Vooom prosi każdorazowo o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Vooom.
 6. Vooom rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Vooom dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Vooom poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.
 8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Vooom w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Vooom. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.
 11. Klient może:

a) skierować odwołanie od decyzji Vooom bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,

b) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Vooom, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie do BOK oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy wedle obowiązujących przepisów, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli usługa została wykonana. Klient niniejszym oświadcza, że został poinformowany, że po skorzystaniu z usługi traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Konta.

X. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

 1. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć poprzez przesłanie do BOK stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Vooom. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Vooom Konta Klienta. Rozwiązanie umowy skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Konta.

XI. Zmiana regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji Vooom lub działalność Operatorów) Vooom zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie funkcjonalności Aplikacji Vooom, usług i zasad korzystania z tychże oraz charakterystyki istniejących funkcjonalności Aplikacji Vooom.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej zakładce Aplikacji oraz na Stronie internetowej.
 3. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Klienta, jeśli Klient nie wypowie Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu i jego treści.

XII. Aplikacja Mobilna Vooom

 1. Aplikacja Vooom jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.
 2. Korzystanie z Aplikacji Vooom jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS (wskazanym w niniejszym regulaminie) oraz z dostępem do Internetu.
 3. Korzystanie z Aplikacji Vooom jest możliwe bez rejestracji jedynie celem przeglądania możliwości tej aplikacji.

XIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej do Aplikacji Vooom, w szczególności prawa autorskie podlegają ochronie prawnej i przysługują Vooom.
 2. Utworzenie Konta lub korzystanie z Aplikacji Vooom nie uprawnia Klienta do roszczenia sobie jakichkolwiek uprawnień związanych z prawami własności intelektualnych, w których mowa w ust. 1 powyżej. Wszelkie prawa, których nie przyznano wyraźnie w niniejszym Regulaminie, pozostają zastrzeżone dla Vooom lub podmiotów uprawnionych.
 3. Pod warunkiem przestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu, Vooom przyznaje Klientowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną i nieprzenoszalną licencję bez prawa udzielania dalszych licencji, na: a) uzyskiwanie dostępu do Aplikacji Vooom oraz korzystanie z niej na własnych urządzeniach w celach korzystania z jej funkcjonalności, b) uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z wszelkich treści, informacji oraz powiązanych z usługami materiałów.
 4. Klient może korzystać z przysługujących mu uprawnień wyłącznie w celach niekomercyjnych.

XIV. ODR

 1. Vooom niniejszym informuje, iż celem niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzyganie przez Internet sporów między Klientami a Vooom powstałych w związku z korzystaniem z Aplikacji, Klient może prawo skorzystać z europejskiej platformy ODR (zwanej dalej „platformą ODR”), dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ (bezpośredni link dostępny jest także na stronie internetowej www.vooom.pl)
 2. ODR ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z wszelkich internetowych umów zawieranych między Klientem a Vooom w ramach Aplikacji, przy czym rozstrzyganie sporu odbywa się poprzez interwencję podmiotu ADR wpisanego do wykazu zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2013/11/UE i obejmuje wykorzystanie platformy ODR.
 3. Vooom informuje, iż w razie jakichkolwiek uwag lub wątpliwości w zakresie sporów lub ODR, prosi Klientów o kontakt z BOK, w tym na wskazany powyżej adres mailowy, tj. support@vooom.pl, który to adres mailowy wykorzystywany będzie w razie sporu prowadzonego za pośrednictwem ODR.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Vooom zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz usług w ramach Aplikacji Vooom jest prawo polskie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.
 5. Klient ma prawo dochodzenia swoich praw wynikających z zawartej Umowy lub korzystania z aplikacji zarówno drogą polubowną jak i przed właściwymi polskimi sądami powszechnymi.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klientów o jego zmianie.

Poprzedni regulamin:

REGULAMIN

Platformy multimodalnej Vooom wraz z systemem łączenia kont operatorów.

z dnia 28.09.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady i warunki korzystania z Platformy multimodalnej Vooom wraz z systemem łączenia kont operatorów.
 2. Regulamin Vooom wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.vooom.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Vooom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Korzystanie z Platformy multimodalnej Vooom jest dobrowolne, wymagające posiadania przez Klienta aktywnego konta.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Vooom – należy przez to rozumieć VOOOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, KRS 0000780959, NIP: 5213862774, REGON: 383050863, kapitał zakładowy: 16 700 PLN
 2. Kliencie – należy go rozumieć jako użytkownika Platformy multimodalnej Vooom, który zaakceptował Regulamin i posiada Konto.
 3. Aplikacji Vooom – należy przez to rozumieć aplikację mobilną Vooom, umożliwiającą korzystanie z Platformy multimodalnej Vooom, dostępną na urządzeniach z systemem IOS (system 11 lub nowszy) oraz Android (system 5.0 lub nowszy).
 4. Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto Klienta niezbędne do korzystania z Aplikacji Vooom, które zarejestrować można zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Vooom usługę, zapewniającą Klientom całodobowy kontakt:

  a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem support@vooom.pl,

  b) poprzez infolinię pod nr 22 251 15 44.

a także obsługę w biurze w godzinach 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w siedzibie Vooom. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.vooom.pl.

 1. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek polegający na uniemożliwieniu korzystania z Aplikacji Vooom w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Operatorach – należy przez to rozumieć firmy, z których usług można skorzystać poprzez Aplikację Vooom zgodnie z wyborem na Koncie.
 3. Aplikacji Operatora - należy przez to rozumieć aplikację mobilną Operatora. Aplikacja Vooom nie jest tożsama z Aplikacjami Operatorów i umożliwia skorzystanie częściowo z innych funkcjonalność i usług niż Aplikacje Operatorów Celem Aplikacji Vooom jest ułatwienie szybkiego i sprawnego poruszania się poprzez możliwość korzystania z usług różnych Operatorów w ramach jednej aplikacji, minimalizując konieczność używania Aplikacji Operatów.
 4. Synchronizacja Konta - należy przez to rozumieć podłączenie do Konta przez Klienta, kont jakie posiada on u Operatorów, na skutek czego możliwe staje się korzystanie przez niego poprzez Aplikację Vooom z usług świadczonych przez takich Operatorów, w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. Synchronizacja konta nie powoduje przeniesienia ani skopiowania wszystkich danych z kont Operatorów, a jedynie umożliwienie skorzystania z podstawowych usług przez nich oferowanych.
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Aplikacji Vooom, w szczególności zakres praw i obowiązków Klientów.
 6. Regulaminach Operatorów – należy przez to rozumieć regulaminy Operatorów, z których usług można korzystać poprzez Aplikację Vooom, do których odesłania zamieszczone są m.in. na stronie www.vooom.pl/operatorzy-regulaminy. Klient uprawniony jest do korzystania z usług Operatorów wyłącznie w przypadku, gdy Klient akceptuje regulamin danego Operatora i go przestrzega.
 7. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez Vooom stronę www.vooom.pl zawierającą niezbędne informacje, umożliwiające korzystanie z Aplikacji Vooom.
 8. Umowie – jest to stosunek umowny zawarty pomiędzy Klientem i Vooom, nawiązany poprzez przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu (oraz zainstalowanie Aplikacji Vooom) oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do usług Operatorów oraz korzystania z nich za pośrednictwem Aplikacji Vooom, co nie wyklucza z korzystania ich za pośrednictwem Aplikacji Operatorów. Na podstawie zawartej Umowy, Vooom udostępnia Klientowi rozwiązanie teleinformatyczne, za pośrednictwem którego Klient działając na własną rzecz i we własnym imieniu, może łączyć się z rozwiązaniami teleinformatycznymi Operatorów, w zakresie których dokonał Synchronizacji Konta i korzystać z usług takich Operatorów w zakresie funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Vooom.
 9. Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Informacje dotyczące zasad i sposobu przetwarzania przez Vooom Danych Osobowych Klientów, przysługujących w związku z tym uprawnień oraz sposobu ich wykonywania, zamieszczone są pod adresem https://vooom.pl/rodo, a także w Aplikacji Vooom w zakładce „Inf. o przetwarzaniu danych os.” oraz można je uzyskać w BOK.
 10. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy.
 11. Platformie multimodalnej Vooom – należy przez to rozumieć rozwiązanie teleinformatyczne umożliwiające skorzystanie z różnych form komunikacji poprzez jedną aplikację.

III. Zasady ogólne korzystania z Vooom

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest:

  a) utworzenie bezpłatnego Konta przez Klienta (związane z podaniem przez Klienta wymaganych przy rejestracji danych osobowych),

  b) akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

  c) dodatkowo, celem korzystania przez Klienta z wybranych przez siebie usług (świadczonych przez konkretnego Operatora), wymagane jest Zsynchronizowanie Konta.

 2. Klient:

  a) może być posiadaczem tylko jednego Konta (ograniczenie to nie dotyczy to Konta Pracownika),

  b) nie jest uprawniony do użyczenia lub odsprzedaży Konta osobom trzecim,

  c) ma prawo korzystać z usług dostępnych na Koncie wyłącznie osobiście.

 3. Jeśli Klient nie skorzysta z wybranej przez siebie usługi, procedura anulowania (przez Klienta lub automatyczna) oraz ewentualne konsekwencje braku wykorzystania i anulowania usługi uregulowane są Regulaminami Operatorów udostępniających anulowaną usługę.
 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki określone przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, a w szczególności używać Aplikacji Vooom w sposób nienaruszający praw osób trzecich, Operatorów lub Vooom.
 5. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed założeniem Konta do przekazania Vooom pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przyjęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Dostęp małoletnich do niektórych usług może być ograniczony.
 6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany podanych podczas zakładania Konta danych, jeśli te uległy zmianie.
 7. Klientowi zabronione jest w szczególności:

  a) podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd w zakresie osoby Klienta i posiadanych przez Klienta uprawnień,

  b) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

  c) wykorzystywanie aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w zakresie naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu.

 8. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Vooom (choćby poprzez BOK) o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenie przepisów Regulaminu.

IV. Opłaty

 1. Założenie oraz utrzymanie Konta jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z usług Operatorów poprzez Aplikację Vooom jest odpłatne na rzecz Operatorów, zgodnie z opłatami wskazanymi przez Operatorów świadczących usługi.
 3. Przy korzystaniu z konkretnej usługi Operatora za pośrednictwem Aplikacji Vooom, Klientowi zostaną wskazane wcześniej orientacyjne ceny skorzystania z tejże usługi. Klient powinien każdorazowo zweryfikować cenę usługi u Operatora ją świadczącego (może tego dokonać np. na stronie Operatora/Regulaminie Operatora lub w Aplikacji Operatora). Klient jest świadomy możliwej rozbieżności pomiędzy ceną orientacyjną a ceną końcową skorzystania z usługi.
 4. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż w razie odstąpienia od skorzystania z wybranej usługi, Klient może być obciążony przez danego Operatora kosztami (zgodnie z regulaminami Operatora).

V. Pakiety Mobilności

 1. W ramach Aplikacji Vooom może świadczyć swoim kontrahentom biznesowym (dalej: „Kontrahenci”) usługę, w ramach której VOOOM udostępnia odpłatnie Kontrahentom przysługujące mu od Operatorów uprawnienia na korzystanie z ich środków transportu za pośrednictwem Aplikacji (dalej: „Pakiety Mobilności”), które wykorzystywać mogą pracownicy lub osoby współpracujące z Kontrahentami (dalej łącznie: „Pracownicy”). W celu skorzystania z takich usług zainteresowany kontrahent powinien skontaktować się bezpośrednio z Vooom i zawrzeć z Vooom stosowną umowę o świadczenia usług w zakresie Pakietu Mobilności.
 2. W ramach aktywnej usługi Pakietu Mobilności, Pracownik może korzystać z środków transportu Operatorów za pośrednictwem Aplikacji, opłacając je ze swoich prywatnych środków, a następnie, do 5 dnia kolejnego miesiąca, uzyskując zwrot tych środków na swój rachunek bankowy, w ramach limitów kwotowych ustalonych dla danego Pakietu Mobilności przez Kontrahenta, który go dla Pracownika wykupił. Z chwilą dokonania zwrotu takich środków Pracownikowi przez Vooom, Vooom nabywa uprawnienie do zwrotu od Operatora wpłaconych przez Pracownika Operatorowi środków, których dotyczył taki zwrot, a które zostaną skompensowane z opłatami należnymi dla Operatora od Vooom z tytułu udostępnienia uprawnień na korzystanie z środków transportu za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Pracownik dla którego Kontrahent wykupił Pakiet Mobilności i przekazał Vooom dane niezbędne do założenia stosownego konta użytkownika Aplikacji (dalej: „Konto Pracownika”), otrzyma na wskazany przez Kontrahenta adres email Pracownika wiadomość powitalną. Pracownik otrzyma dostęp do tych usług w ramach Aplikacji po przejściu procedury aktywacji konta analogicznej do pozostałych Klientów, w tym po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niezbędnych regulaminów/klauzul informacyjnych oraz dodatkowo po podaniu nr polskiego konta bankowego do uzyskiwania zwrotów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Udostępniony Pracownikowi Pakiet Mobilności upoważnia Pracownika wyłącznie do osobistego korzystania z usług nim objętych.
 5. Pracownik w ramach Pakietu Mobilności ma prawo skorzystać wyłącznie z takiego zakresu usług jaki wynika z danego Pakietu Mobilności. Zakres usług objęty Pakietem Mobilności, w tym zakres Operatorów, ustalany jest między Kontrahentem a Vooom w zawartej pomiędzy nimi umowie, o której mowa w ust. 1 powyżej. O zakresie tym informuje Pracownika Kontrahent, który wykupił go dla Pracownika. Pracownik ma także prawo skontaktować się z Vooom w celu uzyskania takiej informacji.
 6. Zmiany w Pakiecie Mobilności wprowadzane mogą być na wniosek Kontrahenta na podstawie jego stosownych zleceń zaakceptowanych przez Vooom. Vooom poinformuje niezwłocznie Pracownika o wprowadzonych w Pakiecie Mobilności zmianach.
 7. Pracownik w przypadku chęci skorzystania z usług nie objętych Pakietem Mobilności lub po jego wykorzystaniu, ma prawo na własny koszt do dokupienia usług. W takim przypadku do takich usług nie ma zastosowania zapis ust. 2 powyżej dotyczący zwrotu wydatkowych środków, a mają do niego zastosowanie ogólne postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Klientów
 8. Vooom informuje, iż zakres usług obowiązujący w ramach Pakietu Mobilności oraz czas w jakim można z nich korzystać, uzależniony jest od zakresu usług wykupionych przez Kontrahenta. O zakresie tym informuje Pracownika Kontrahent, który wykupił go dla Pracownika. Pracownik ma prawo skontaktować się z Vooom celem weryfikacji statusu i zakresu swojego Pakietu Mobilności. Pozostały do wykorzystania limit w ramach Pakietu Mobilności Pracownik może każdorazowo sprawdzić w Aplikacji przed rozpoczęciem korzystania z usług danego Operatora.
 9. Pracownik przyjmuje do wiadomości, że limit Pakietu Mobilności może zostać zużyty w czasie korzystania z usługi danego Operatora. W takim przypadku zależenie od wybranej przez Kontrahenta opcji: (a) opłata poniesiona przez Pracownika za korzystanie z usług za pośrednictwem Aplikacji, w zakresie w jakim podczas takiego konkretnego korzystania dojdzie do przekroczenia limitu, zostanie mu zwrócona w ramach rozliczania kolejnego miesiąca i dostępnego w nim limitu lub (b) opłata poniesiona przez Pracownika za korzystanie z usług za pośrednictwem Aplikacji, w zakresie w jakim w trakcie takiego korzystania dojdzie do przekroczenia limitu, nie będzie mu zwracana, w zakresie całości usługi podczas której doszło do przekroczenia limitu. O wybranej w tym zakresie opcji informuje Pracownika Kontrahent, który wykupił dany Pakiet Mobilności dla Pracownika. Pracownik ma także prawo skontaktować się z Vooom w celu uzyskania takiej informacji.
 10. Administratorem danych osobowych Pracowników, które przetwarzane są przez Vooom w związku ze świadczeniem dotyczących ich usługi Pakietu Mobilności, jest Kontrahent, zaś Vooom przetwarza je na polecenie Kontrahenta na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 11. Z chwilą aktywowania przez Pracowników ich indywidualnych kont w Aplikacji (tj. pozwalających na prywatne korzystanie z Aplikacji niezależenie od Pakietu Mobilności), w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z takimi kontami, ich administratorem staje się VOOOM i moją do nich zastosowanie wszystkie zapisy niniejszego regulaminu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. W zakresie niepozostającym w sprzeczności z niniejszą części V Regulaminu, do Pracowników, którzy aktywowali Konto Pracownika, mają zastosowania pozostałe jego postanowienia dotyczące Klientów.

Va. Bilety komunikacji miejskiej (zbiorowej) w ramach Pakietu Mobilności

 1. W ramach Pakietu Mobilności Vooom umożliwia dokonanie za pośrednictwem Aplikacji Vooom zakupu od Vooom biletów komunikacji miejskiej (zbiorowej) uprawniającej do korzystania z usług takiego transportu świadczonych przez Operatorów (podmioty publiczne i prywatne), wskazanych stosownie w Aplikacji Vooom oraz na Stronie internetowej.
 2. Vooom nie świadczy usług, do których uprawniają nabywane poprzez Aplikację Vooom bilety, w związku z czym Vooom nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi świadczone przez Operatorów.
 3. Pracownik decydując się na zakup biletu uprawniającego do skorzystania z danych usług transportowych, powinien zapoznać się z regulaminem Operatora ją oferującego. Brak zapoznania się z takim regulaminem lub jego akceptacji, pozostaje bez skutków prawnych dla umowy zakupu biletu od Vooom.
 4. Zakupiony przez Pracownika bilet udostępniany jest mu wyłącznie w formie zapisu elektronicznego w stosownej zakładce w ramach jego Konta Pracownika w Aplikacji Vooom i zawiera on wszystkie niezbędne dane wymagane przez Operatora do skorzystania z usługi, której bilet ten dotyczy.
 5. W zależności od rodzaju biletu, w celu jego skutecznego nabycia Pracownik musi podać w Aplikacji Vooom następujące dane osobowe:
 6. nr telefonu Pracownika przypisany do Konta Pracownika.
 7. Wskazane w ust. 5 dane przekazane zostaną podmiotowi od którego Vooom nabywa dane bilety, a następnie związanemu z nimi Operatorowi.
 8. Zakup biletu wymaga akceptacji niniejszego regulaminu i następuje z chwilą kliknięcia przez Pracownika przycisku „Kup i skasuj”.
 9. Bilet aktywuje się automatycznie z chwilą jego zakupu.
 10. W czasie korzystania z środka transportu Operatora, do którego dany bilet uprawnia, na żądanie osób upoważnionych przez tego Operatora, należy okazać go im do kontroli. Okazanie takie powinno nastąpić poprzez wyświetlenie ekranu stosownej zakładki Aplikacji Vooom zawierającego zapis elektroniczny biletu. Pracownik przyjmuje do wiadomości, że brak takiego okazania, może wiązać się wobec niego z negatywnymi konsekwencjami określonymi w regulaminie danego Operatora oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 11. Opłata za zakup biletów pobierana jest z limitu Pakietu Mobilności. W przypadku gdy limit ten wynosi 0 zł (zero złotych), zakup biletu nie jest możliwy poprzez Aplikację Vooom.
 12. Ceny biletów wskazywane w Aplikacji Vooom są ich cenami końcowymi a nie orientacyjnymi i obowiązują one na dzień ich zakupu. Vooom na bieżąco aktualizuje te ceny w celu zachowania ich zgodności z cennikami Operatorów.
 13. W zakresie niepozostającym w sprzeczności z niniejszą częścią Va Regulaminu, do Pracowników, którzy aktywowali Konto Pracownika, mają zastosowania pozostałe jego postanowienia.
 14. W zakresie związanym ze sprzedażą biletów Vooom rozpoznaje reklamacje w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

VI. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

 1. Vooom nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (szczególnie za brak dostępu Klienta do Internetu lub brak kompatybilności urządzenia Klienta z Aplikacją Vooom).
 2. Klient jest świadomy, że: przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług,

  a) usługi nie są świadczone przez Vooom tylko przez Operatorów będących podmiotami niezwiązanymi organizacyjnie, prawnie, finansowo z Vooom i to z Operatorami, a nie z Vooom, zawierana jest umowa na korzystanie z danej usługi, w szczególności w zakresie najmu pojazdów.

  b) wszelkie ubezpieczenia (m.in. OC oraz AC) związane z korzystaniem z usług Operatorów, są zapewniane przez Operatorów, którzy są podmiotami uprawnionymi w tym zakresie, zgodnie z regulacjami Operatorów,

  c) mogą wystąpić przejściowe, niezależne od Vooom utrudnienia w korzystaniu z danej usługi świadczonej przez Operatora, co może skutkować brakiem możliwości skorzystania z wybranej przez Klienta usługi,

  d) ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem z Aplikacji Vooom (w tym usług Operatorów) wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu lub Regulaminów Operatorów,

  e) to czy dany Operator wyraża zgodę na korzystanie z jego usług za pośrednictwem Aplikacji Vooom należy sprawdzić w regulaminie takiego Operatora,

  f) korzystanie z usług w ramach korzystania z Aplikacji Vooom, może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. nie w celu zarobkowego przewozu towarów lub osób.

 3. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Aplikacji Vooom zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami Regulaminu, a także warunkami regulaminu Operatora, z którego usług korzysta za jej pośrednictwem. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w regulaminie Operatora, Operator ten ma prawo do zablokowania konta Klienta u danego Operatora.
 4. Vooom zastrzega sobie prawo do:

  a) zablokowania Konta Klienta, szczególnie w przypadkach wskazanych w części III ust. 7 powyżej,

  b) tymczasowego zawieszenia uprawnienia Klienta do korzystania z Konta, jeśli posiada uzasadnione podejrzenia naruszenia przez Klienta przesłanek wskazanych w części III ust. 7 powyżej, do czasu wyjaśnienia sprawy,

  c) podjęcia działań prowadzących do naprawienia poniesionych przez Vooom strat powstałych ze względu na przypadki wskazane w części III ust. 7 powyżej.

VII. Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Platformy multimodalnej Vooom jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych.
 2. Rejestrację można zrealizować poprzez Aplikację Vooom.
 3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Informacje wpisane do formularza muszą być danymi identyfikującymi Klienta i być zgodne z prawdą.
 5. Wymagane jest podanie następujących danych, w tym Danych osobowych:

  a) adresu e-mail,

 6. Pozostałe Dane osobowe są udostępnione Vooom dobrowolnie i nie są wymagane do prowadzenia Konta.
 7. Celem skorzystania z usług świadczonych przez niektórych Operatorów, Klient może być zobowiązany do podania innych danych w Aplikacjach Operatorów, zgodnie z Regulaminami Operatorów.
 8. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe mogą być usunięte.
 9. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji, Klient musi być zalogowany.
 10. Klient zawsze ma prawo zmiany hasła.
 11. Klient zobowiązany jest dołożyć starań w zakresie nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 12. Aplikacja Vooom nie umożliwia rejestracji kont i ich weryfikacji u poszczególnych Operatorów. Aby skorzystać z pełnych możliwości Aplikacji Vooom konieczne jest wcześniejsze założenie i weryfikacja kont bezpośrednio u danych Operatów, stosownie, przez ich strony www lub aplikacje.

VIII. Reklamacje

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BOK.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Vooom zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Klienta, Vooom pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, Vooom prosi każdorazowo o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Vooom.
 6. Vooom rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Vooom dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Vooom poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.
 8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Vooom w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Vooom. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.
 11. Klient może:

  a) skierować odwołanie od decyzji Vooom bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,

  b) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Vooom, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie do BOK oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy wedle obowiązujących przepisów, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli usługa została wykonana. Klient niniejszym oświadcza, że został poinformowany, że po skorzystaniu z usługi traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Konta.

X. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

 1. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć poprzez przesłanie do BOK stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Vooom. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Vooom Konta Klienta. Rozwiązanie umowy skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Konta.

XI. Zmiana regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji Vooom lub działalność Operatorów) Vooom zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie funkcjonalności Aplikacji Vooom, usług i zasad korzystania z tychże oraz charakterystyki istniejących funkcjonalności Aplikacji Vooom.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej zakładce Aplikacji oraz na Stronie internetowej.
 3. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Klienta, jeśli Klient nie wypowie Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu i jego treści.

XII. Aplikacja Mobilna Vooom

 1. Aplikacja Vooom jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.
 2. Korzystanie z Aplikacji Vooom jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS (wskazanym w niniejszym regulaminie) oraz z dostępem do Internetu.
 3. Korzystanie z Aplikacji Vooom jest możliwe bez rejestracji jedynie celem przeglądania możliwości tej aplikacji.

XIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej do Aplikacji Vooom, w szczególności prawa autorskie podlegają ochronie prawnej i przysługują Vooom.
 2. Utworzenie Konta lub korzystanie z Aplikacji Vooom nie uprawnia Klienta do roszczenia sobie jakichkolwiek uprawnień związanych z prawami własności intelektualnych, w których mowa w ust. 1 powyżej. Wszelkie prawa, których nie przyznano wyraźnie w niniejszym Regulaminie, pozostają zastrzeżone dla Vooom lub podmiotów uprawnionych.
 3. Pod warunkiem przestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu, Vooom przyznaje Klientowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną i nieprzenoszalną licencję bez prawa udzielania dalszych licencji, na:

  a) uzyskiwanie dostępu do Aplikacji Vooom oraz korzystanie z niej na własnych urządzeniach w celach korzystania z jej funkcjonalności,

  b) uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z wszelkich treści, informacji oraz powiązanych z usługami materiałów.

 4. Klient może korzystać z przysługujących mu uprawnień wyłącznie w celach niekomercyjnych.

XIV. ODR

 1. Vooom niniejszym informuje, iż celem niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzyganie przez Internet sporów między Klientami a Vooom powstałych w związku z korzystaniem z Aplikacji, Klient może prawo skorzystać z europejskiej platformy ODR (zwanej dalej „platformą ODR”), dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ (bezpośredni link dostępny jest także na stronie internetowej www.vooom.pl)
 2. ODR ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z wszelkich internetowych umów zawieranych między Klientem a Vooom w ramach Aplikacji, przy czym rozstrzyganie sporu odbywa się poprzez interwencję podmiotu ADR wpisanego do wykazu zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2013/11/UE i obejmuje wykorzystanie platformy ODR.
 3. Vooom informuje, iż w razie jakichkolwiek uwag lub wątpliwości w zakresie sporów lub ODR, prosi Klientów o kontakt z BOK, w tym na wskazany powyżej adres mailowy, tj. support@vooom.pl, który to adres mailowy wykorzystywany będzie w razie sporu prowadzonego za pośrednictwem ODR.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Vooom zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz usług w ramach Aplikacji Vooom jest prawo polskie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.
 5. Klient ma prawo dochodzenia swoich praw wynikających z zawartej Umowy lub korzystania z aplikacji zarówno drogą polubowną jak i przed właściwymi polskimi sądami powszechnymi.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klientów o jego zmianie.