Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji Vooom

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") jest VOOOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej: „Vooom”) ul. Jana Czeczota 9, 02-607 Warszawa, KRS 0000780959, NIP: 5213862774, REGON: 383050863, kapitał zakładowy: 13 000 PLN
 2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji związanych z tym praw można skontaktować się z Vooom przez e-mail: iodo@vooom.pl telefonicznie lub pisemnie, pod adres wskazany w pkt 1 (dalej: „BOK”).
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Vooom w następujących celach:
cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
doprowadzanie do zawarcia umowy z Vooom podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
realizacja zawartej z umowy z Vooom niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
ewentualne ustalenie / wykazanie przysługujących nam praw, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w celach analitycznych (tj.: doboru usług do potrzeb Klientów; optymalizacji produktów/usług na podstawie uwag Klient, zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji Klientów i określania jakości obsługi) prawnie uzasadniony interes (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Dodatkowo, po wyrażeniu zgody przez Klienta (w szczególności poprzez zaznaczenie opcjonalnego pola podczas obsługi Konta), dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Vooom, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej takowym cofnięciem. Podanie danych w tym zakresie jest całkowicie opcjonalne, a odmowa ich podania nie wpływa na zawarcie lub wykonywanie umowy, w ramach Aplikacji.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia Umowy, a tym samym korzystania z Aplikacji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do założenia Konta będzie uniemożliwiało założenie takowego Konta.
 3. Klient posiada prawo:

  a) dostępu do treści swoich danych,

  b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

  c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Vooom nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

  e) przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,

  f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu, tym, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.)

Sprzeciw może Pani/Pan wnieść pisząc na dane BOK;

 1. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników Vooom w szczególności związanych z bezpośrednią obsługą Klienta oraz świadczącym usługi informatyczne, a także podmiotowi prowadzącemu obsługę kadrowo - rachunkową Administratora, dostawców usług Vooom niezbędnych do realizacji usług w ramach Aplikacji (podmiotów uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umowy, usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną, usług technicznych, usług marketingowych, usług archiwizacyjnych), Operatorów w przypadku korzystania z usług przez nich oferowanych (jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji takiej usługi), organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne oraz innych zgodnie z udzieloną zgodą.
 2. Vooom danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych (na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), co wynika z faktu, że dane Klienta mogą trafić na serwery dostawców aplikacji, oprogramowania i usług IT, znajdujących się w USA.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia zgody (w zakresie w jakim zgoda została udzielona) lub przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (tj. 6 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązania lub zrealizowania umowy Zlecenie z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego).
 4. Vooom nie przetwarza danych Klientów związanych z korzystaniem z usług, do których Klient otrzymał dostęp w ramach Aplikacji za pośrednictwem Synchronizacji Konta, o której mowa w Regulaminie Vooom. Administratorem danych Klienta pozostaje w tym zakresie odpowiedni Operator.
 5. Vooom nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, względem Klientów korzystających z Aplikacji.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.